اسلاید 1 اسلاید 1

فعالیت های آموزشی روز چهارشنبه 26 دی1397 موفقیت دانش آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی ناحیه 4 

                  

        

         

      

 

                       

      

             

       

      

     

              

     

    

   

     

      

          

      

  

               

                        

     

آدرس:اهواز- کیانپارس - انتهای خیابان دوم شرقی

  

تلفن : 33382000